Integritetspolicy

– Hantering av personuppgifter, integritet, bildmaterial och marknadsföring hos Frisksportlägret, ett arrangemang ordnat av en eller flera Frisksportdistrikt anslutna till Svenska Frisksportförbundet och Frisksportens Ungdomsförbund

1 Allmänt

Denna policy avseende integritet och marknadsföring beskriver hur Frisksportlägret, e-post: info@frisksportlager.se, kansli@frisksport.se (nedan kallat ”Lägret”, ”vi”, “vår”, “oss”) samlar in, använder, lämnar ut och lagrar dina personuppgifter. Lägret har också en webbplats (nedan kallat ”webbplats”) med URL https://frisksportlager.se. Svenska Frisksportförbundet är en av medlemsorganisationerna i studieförbundet NBV.

 1. Frisksportens Ungdomsförbund utgör tillsammans med Svenska Frisksportförbundet den Svenska Frisksportrörelsen.
 2.  Frisksportens Ungdomsförbund är en av studieförbundet NBV:s samarbetsorganisationer.
 3. Varje år, vecka 28, arrangerar en eller flera Frisksportdistrikt anslutna till Svenska Frisksportförbundet tillsammans med Frisksportens Ungdomsförbund ett Frisksportläger (historiskt; ”Riksläger”, här ”läger”/”lägret”) med syfte att tillhandahålla lägerverksamhet för Frisksportrörelsens medlemmar (nedan kallat ”medlem”, ”medlemmar”) samt betalande allmänhet (samtliga anmälda, medlem eller inte, nedan kallat lägrets ”deltagare”).
 4. Personuppgifter i samband med anmälan till lägret samlas för att möjliggöra kommunikation till deltagare för exv. lägerinformation, anmälan och bekräftelse av anmälan, samt eventuell uppföljning och utvärdering av lägret.
 5. Personuppgifter för de medlemmar som är arrangörer (nedan kallat ”arrangör”) av lägret samlas också in för att säkerställa att arrangemanget kan ordnas i enlighet med gällande lagstiftning för verksamhet med barn och ungdom.
 6. Fotografering, film, eller ljudupptagning av deltagare och arrangörer kan förekomma och kan komma publiceras på Internet och i sociala medier. Då detta också inbegrips i begreppet personuppgifter beskrivs i denna Integritetspolicy hur dessa uppgifter hanteras.
 7. Under inga omständigheter behandlar lägret känsliga personuppgifter såsom etniskt ursprung, politisk åsikt, religionsåskådning eller sexuell läggning.

Du som individ ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss; Vi vill med denna Integritetspolicy visa hur vi säkerställer att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning.

2 Personuppgiftansvarig

Lägret är personuppgiftsansvarig för vår behandling av dina personuppgifter och ansvarar för att sådan behandling sker i enlighet med tillämplig lagstiftning. Lägrets kontaktperson för frågor relaterat till vår hantering av personuppgifter hittas under sektionen ”Kontaktinformation”.  

3 När behandlar vi dina personuppgifter?

Lägret samlar in och behandlar personuppgifter vid olika tillfällen och för olika ändamål;

 1. Vid föranmälan till lägret på lägrets webbplats samlas personuppgifter för samtliga deltagare
 2. Vid anmälan på plats samlas personuppgifter för samtliga deltagare i samband med att anmälan till lägret görs i lägerinformationen.
 3. För dagbesökare till lägret samlas information i samband med att anmälan till lägret görs på plats.
 4. Deltagare och dagbesökare som inte är medlem i Svenska Frisksportrörelsen erbjuds möjlighet att anmäla sig som medlem i samband med anmälan som deltagare till lägret. Information som gäller medlemskap i någon av Frisksportsrörelsens klubbar kan man läsa om under https://frisksport.se/
 5. Vid anmälan av arrangörer som vill arbeta med förberedelse av lägret, samt under lägerveckan, samlas personuppgifter för att säkerställa att arrangemanget kan utföras.
 6. Fotografering, film- eller ljudupptagning av deltagare och arrangörer kan också förekomma vid förberedelse till lägret, under lägerveckan, samt lägrets stängning och eventuell uppföljning.

4 Vilka personuppgifter behandlar vi om dig?

För dig som deltagare i lägret samlas följande information (understruken avses s.k. ”känslig personlig information”)

 • För- och efternamn
 • Bostadsadress
 • Mobiltelefonnummer
 • E-postadress
 • Födelseår
 • Närmast anhörig som ej är med på lägret
 • Allergier
 • Bilregistreringsnummer
 • Information on boendeform (tält, husvagn, och eventuellt förtält)
 • matpaket

För dig som är arrangör av lägret samlas, utöver ovan information, också

 • Kostönskemål (vegan mm.)
 • Önskemål om arbetsuppgifter
 • Tröjstorlek
 • För arrangör 15 år och äldre, och om arbetsuppgifter innebär nära, regelbunden, och enskilt arbete med barn eller ungdom under 18 år, kommer utdrag från brottsregister att krävas. Lägret sparar bara om detta har redovisats. Utdraget i sig sparas inte, inte heller någon information avseende innehållet.

I begreppet ”personuppgifter” ingår också bild, film- eller ljudupptagning av personer som lätt kan identifieras. Se punkt 9, ”Hur hanterar vi bild, film- eller ljudupptagning?”.

5 Varför behandlar vi uppgifter om dig?

Lägret samlar information om deltagare för att

 • Bedriva ett väl fungerade läger
 • Säkerställa att information når alla deltagare
 • Kunna nå deltagare i händelse av olycka eller sjukdom
 • Erbjuda åldersanpassade aktiviteter
 • Säkerställa att personer på lägerområdet är deltagare
 • Säkerställa att deltagare är berättigad exv. matpaket
 • Informera deltagare och allmänheten om lägrets verksamhet på webbplats och sociala medier.

För dig som är arrangör gäller också att lägret är ansvarigt för att samla de uppgifter som krävs för att lägret skall få ordna arrangemang som inkluderar barn och ungdom i enlighet med gällande lagstiftning.

6 De lagliga grunderna för vår behandling av personuppgifter

Lägret baserar behandlingen av dina personuppgifter på ett antal lagliga grunder. Dessa beskrivs i det här avsnittet.

 1. Vi behandlar bland annat dina personuppgifter för att kunna erbjuda fullgod lägerverksamhet för lägrets deltagare.
 2. Vi behandlar inte känsliga personuppgifter med stöd av en intresseavvägning och utför ingen behandling som utgör profilering med stöd av en intresseavvägning.
 3. Publicering av bild, film- eller ljudupptagning på webbplats eller sociala medier sker i enlighet med Datainspektionens sektion om ”Publicera bilder, filmer, eller ljud på internet”.
 4. I enlighet med lag 2013:852 har lägret skyldighet att kräva att se utdrag ur belastningsregistret för arrangörer äldre än 18 år och som förväntas vara ledare för barn eller ungdom under lägret.

7 Hur länge sparar vi uppgifter om kontaktpersoner och deltagare?

Deltagares personuppgifter sparas endast så länge som det finns ett behov av att spara dem för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för i enlighet med denna Integritetspolicy, dock högst 6 månader.

Arrangörers namn, telefonnummer, samt e-post, samt arbetsområde sparas och finns tillgängliga för följande års arrangörer, eller till dess arrangören ej längre är medlem.

Bild, film- eller ljudupptagning som publiceras på webbplats eller sociala medier kan sparas längre än 6 månader. Bild, film- eller ljudupptagning med explicit godkännande kan komma att publiceras i framtida utskick eller för reklamändamål. Se vidare punkt 9 ”Hur vi hanterar bild, film- eller ljudupptagningar?” samt punkt 12 ”Dina rättigheter” för mer information.

8 Vem lämnar vi ut personuppgifter till?

 1. Lägret kan komma att lämna ut dina uppgifter till tredje part, såsom samarbetspartners inom lägrets verksamhet.
 2. Tredje part som lägret lämnar ut information till eller på annat sätt tillhandahåller information om en deltagare eller arrangör får endast använda informationen i syfte som främjar lägrets verksamhet.
 3. Personuppgifter kan vidare komma att lämnas ut av lägret om det är nödvändigt för att följa gällande lagkrav eller krav från myndigheter, för att tillvarata lägrets rättsliga intressen eller för att upptäcka, förebygga eller uppmärksamma brott, bedrägerier eller andra säkerhets- eller tekniska problem.
 4. Lägret kan komma att överföra dina personuppgifter till land utanför EU/EES, om någon av lägrets leverantörer eller samarbetspartners befinner sig där. Om personuppgifter överförs till något land utanför EU/EES, kommer lägret vidta åtgärder för att se till att personuppgifterna fortsätter vara skyddade och även vidta de åtgärder som krävs för att på lagligt sätt överföra personuppgifter till länder utanför EU/EES.
 5. Lägret kommer inte att sälja dina personuppgifter till tredje part om vi inte har ditt explicita medgivande till det.

9 Hur vi hanterar bild, film- eller ljudupptagning?

 1. Under förberedelse av lägret, samt under lägerveckan och samt lägrets stängning och eventuell uppföljning, kan fotografering, film- eller ljudupptagning (nedan kallat ”bilder”) ske.
 2. Lägret kan komma att publicera bilder av lägrets verksamhet på sin webbplats eller sociala medier i enlighet med regler gällande intresseavvägning. Här avses medlemmars samt allmänhetens intresse för lägrets verksamhet.
  1. Publicering av bilder med många personer (nedan kallat ”översiktsbilder”) kan komma att publiceras utan persons explicita medgivande. Dessa översiktsbilder publiceras inte tillsammans med namn eller annan information som kan förenkla individs identifiering.
  2. Närbilder, eller bilder på enstaka deltagare eller arrangörer, eller bild med namn, publiceras inte utan explicit medgivande. För barn under 15 år behövs målsmans medgivande.
 3. Lägret kan komma att använda bilder i reklamsyfte
  1. Översiktsbilder kan komma att användas utan persons explicita medgivande.
  2. Närbilder, eller bilder på enstaka deltagare eller arrangörer, eller bild med namn, används inte utan explicit medgivande. För barn under 15 år behövs målsmans medgivande.

Du som deltagare eller arrangör har alltid rätt att neka fotografering, film- eller ljudupptagning, eller publicering av detsamma. Det kan gälla all typ av publicering ovan, eller delar därav. Se vidare punkt 12 ”Dina rättigheter”.

10 Ändring av Integritetspolicy

Lägret har rätt att när som helst ändra denna Integritetspolicyn. Lägret kommer att underrätta samtliga deltagare och arrangörer via e-post vid ändringar av Integritetspolicyn.

11 Skyddet av dina personuppgifter

Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar personuppgifter till oss. Lägret har därför vidtagit de säkerhetsåtgärder som behövs för att skydda dessa personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, förändring och radering.

12 Dina rättigheter

 1. Lägret ansvarar för att personuppgifter, inklusive bild, film- eller ljudupptagning, behandlas i enlighet med gällande lagstiftning.
 2. Lägret kommer på din begäran eller på eget initiativ att rätta, avidentifiera, radera eller komplettera uppgifter som upptäcks vara felaktiga, ofullständiga eller missvisande.
 3. Du som deltagare har rätt att av begära
  1. Tillgång till dina personuppgifter. Det innebär att du har rätt att begära ett registerutdrag över den behandling som vi genomför avseende dessa personuppgifter. Du har även rätt att få en kopia av de personuppgifter som behandlas. Du har rätt att en gång per kalenderår, genom en skriftligt undertecknad ansökan, kostnadsfritt erhålla ett registerutdrag om vilka personuppgifter som finns registrerade om dig, ändamålen med behandlingen och till vilka mottagare uppgifterna har lämnats eller ska lämnas ut. Du har även rätt att i registerutdraget få information om var uppgifterna har hämtats ifrån om personuppgifterna inte har samlats in från dig, förekomsten av automatiserat beslutsfattande samt den förutsedda period under vilken uppgifterna kommer att lagras eller kriterierna som används för att fastställa denna period. Du har vidare rätt att i registerutdraget få information om dina övriga rättigheter som anges i denna punkt.
  2. Rättelse av dina personuppgifter. Vi kommer på din begäran att så snabbt som möjligt rätta de felaktiga eller ofullständiga uppgifter vi behandlar.
  3. Radering av dina personuppgifter. Det innebär att du har rätt att begära att dessa personuppgifter tas bort om de inte längre är nödvändiga för det ändamål de samlades in för. Det kan dock finnas lagkrav på att vi inte omedelbart får radera dessa personuppgifter i exempelvis bokförings- och skattelagstiftning. Vi kommer då att avsluta den behandling som görs för andra ändamål än att följa lagstiftningen.
  4. Begränsning av behandling. Det innebär att dina personuppgifter markeras så att de endast får behandlas för vissa avgränsade ändamål. Du kan bland annat begära begränsning när du anser att dessa uppgifter är felaktiga och du har begärt rättelse enligt punkt c.ii. Under tiden uppgifternas korrekthet utreds kommer behandlingen av dem att begränsas.
 4. Lägret kommer att underrätta varje mottagare till vilken personuppgifterna har lämnats ut enligt punkten c.i ovan om eventuella rättelser eller radering av uppgifter samt begränsning av behandling av uppgifter.
 5. Du har rätt till dataportabilitet. Det innebär en rätt att under vissa förutsättningar få ut och överföra dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format till en annan personuppgiftsansvarig.
 6. Du har rätt att invända mot personuppgiftsbehandling som utförs med stöd av en intresseavvägning. Om du invänder mot sådan behandling kommer vi enbart att fortsätta behandlingen om det finns berättigade skäl till behandlingen som väger tyngre än dina intressen.
 7. Om du inte vill att vi behandlar dina personuppgifter för direkt marknadsföring har du alltid rätt att invända mot sådan behandling genom att skicka ett e-post till kansli@frisksport.se. När vi mottagit din invändning kommer vi att upphöra med att behandla personuppgifterna för sådant marknadsföringsändamål.
 8. Du har rätt att rapportera eventuella klagomål angående behandling av dina personuppgifter till Datainspektionen.

13 Cookies

När du besöker vår webbplats använder vi cookies, du hittar mer information om hur vi behandlar cookies i vår Cookie Policy.

14 Kontaktinformation

Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor om denna Integritetspolicy, behandlingen av dina personuppgifter eller om du vill begära ett registerutdrag. Vår kontaktinformation hittar du nedan.

Svenska Frisksportförbundet
Frisksportens Ungdomsförbund
Stensund
619 91 Trosa
kansli@frisksport.se